СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ

З програми

вступного екзамену з першої іноземної мови

Спеціальність «Мова і література»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Київ – 2012


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Письмовий екзамен з першої іноземної мови є вступним випробуванням до Київського національного лінгвістичного університету на навчання за програмою підготовки магістра за спеціальністю 8.02030302 «Мова і література».

Вступний письмовий екзамен має на меті контроль знань і умінь абітурієнтів з основних аспектів практичного курсу іноземної мови, базових теоретичних мовних дисциплін, а також перевірку рівня володіння ними писемним мовленням різних функціональних стилів, що визначає готовність вступників до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Для проведення вступного екзамену з іноземної мови до магістратури за спеціальністю 8.02030302 «Мова і література» та перевірки екзаменаційних СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ робіт створюється фахова атестаційна комісія у складі голови та членів комісії: провідних фахівців-мовників — докторів і кандидатів філологічних наук.

Вступний письмовий екзамен до магістратури проводиться іноземною мовою, яка вивчається.

1. ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ НА ПИСЬМОВОМУ ЕКЗАМЕНІ З ПЕРШОЇ НОЗЕМНОЇ МОВИ

Вступний письмовий екзамен передбачає визначення рівня знань практичних і теоретичних аспектів іноземної мови вступників до магістратури. Особи, які вступають до магістратури, повинні володіти комплексом лінгвістичних знань, необхідних для навчання за обраним напрямом і проведення майбутнього магістерського дослідження.

На письмовому екзамені з першої іноземної мови вступники повинні продемонструвати:

■ вільне володіння іноземною мовою в різних сферах спілкування ;

■ багатий лексичний запас мови, що СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ вивчається, його вільне використання в рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності;

■ сформованість навичок писемного мовлення іноземною мовою, зокрема володіння орфоепічною, лексичною, граматичною нормами, а також нормами побудови тексту та контексту;

■ чітке уявлення про теоретичну базу мови, що вивчається, зокрема знання фонетики, лексикології, граматики, стилістики та історії мови;

■ знання актуальних проблем теорії мови та підходів до аналізу мовних явищ;

■ уміння розкривати суть поставленої проблеми, систематизувати та інтерпретувати лінгвістичні явища.


СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ

Вступний письмовий екзамен до магістратури передбачає виконання трьох екзаменаційних завдань з практичних і теоретичних аспектів іноземної мови, що вивчається.

Перше завдання: Запропонуйте письмову інтерпретацію іншомовного художнього тексту СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ, враховуючи його лінгвостилістичні особливості.

Обсяг художнього тексту — 750-850слів.

Обсяг коментаря — 250-300слів.

Час виконання — двіакадемічні години.

У письмовому коментарі вступник повинен сформулювати основну ідею запропонованого тексту, висловити власні міркування щодо проблем, висвітлених у ньому, визначити стилістичну тональність тексту й пояснити, за допомогою яких стилістичних засобів (фонетичних, морфологічних, лексичних, синтаксичних та семасіологічних) вона створюється, вживати лексичні одиниці та мовленнєві структури, які відповідають змісту тексту й стилю коментаря.Друге завдання: Складіть резюме україномовної статті іноземною мовою.

Обсяг статті — 250-300слів.

Обсяг резюме — 50 слів.

Час виконання — однаакадемічна година.

Складаючи резюме запропонованої україномовної статті, вступник повинен сформулювати заголовок, еквівалентний за змістом оригіналу, орієнтуючись на правила побудови іншомовних СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ газетних заголовків; викласти основний зміст статті, використовуючи необхідні дискурсивні маркери; дотримуватися вимог іншомовного газетного стилю.

Третє завдання: Надайте письмову відповідь на питання з теоретичних мовних дисциплін.

Обсяг письмової відповіді — однарукописна сторінка

формату A4.

Час виконання — однаакадемічна година.

У відповіді на запропоноване питання з теоретичних мовних дисциплін вступник повинен надати докладні пояснення, навести необхідні приклади, вжити відповідну термінологію та дотримуватися вимог іншомовного академічного стилю викладу.


3. Теоретичні питання до вступного письмового екзамену

До третього завдання пропонуються картки з одним теоретичним питанням. Кожний вступник індивідуально обирає картку та надає письмову відповідь на зазначене питання.

Питання з кожної теоретичної дисципліни можуть бути сформульовані в межах зазначеної СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ нижче проблематики.

Англійська мова

Теоретична фонетика англійської мови

1.Розвиток фонологічної теорії у XX столітті.

2. Система фонем і фонематичних опозицій сучасної англійської мови.

3. Інтонаційна система сучасної англійської мови. Структура інтонаційних одиниць. Функції інтонації.

4. Сучасний стандарт англійської мови. Соціолінгвістичні фактори варіативності вимови.

5. Фоностилістика. Інтонаційні стилі мовлення.

Лексикологія англійської мови

1.Етимологічні джерела англійської мови.

2. Словотвір. Основні та другорядні типи словотвору.

3. Семантична структура англійського слова. Полісемія.

4. Лексико-семантична диференціація словникового складу сучасної англійської мови. Синонімія та антонімія.

5. Проблема визначення фразеологічних одиниць. Класифікація фразеологічних одиниць сучасної англійської мови.

Історія англійської мови

1. Специфічні риси германських мов (словесний наголос, спільногерманський пересув голосних, спільногерманське переломлення, закон Грімма, закон СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ Вернера, засоби формотворення, аблаут, спрощення структури слова, суфікси основ у формуванні відмін, сильні та слабкі дієслова, словниковий склад).

2. Спільногерманська та класична давньоанглійська системи фонем у порівнянні (короткі та довгі монофтонги, нові голосні у давньоанглійській мові, розщеплення велярних /k/і/g/). Фонологічні процеси у давньоанглійській мові та їх залишки в сучасній англійській мові. Розвиток голосних в ненаголошених складах в історії англійської мови.

3. Іменні граматичні категорії у давньоанглійській мові та їх історичний розвиток.

4. Сильні, слабкі, претерито-презентні та аномальні дієслова у давньо-англійській мові та їх співвідношення з правильними, неправильними та модальними дієсловами сучасної англійської мови. Історичний розвиток аналітичних форм дієслова СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ в англійській мові. Історичний розвиток неособових форм дієслова в англійській мові.

5. Лінгвістичні наслідки скандинавського та норманського завоювань. Порівняння скандинавського та французького впливів. Розвиток національної літературної англійської мови.

6. Фонологічні процеси у середньо- та ранньоновоанглійському періодах й формування системи фонем сучасної англійської мови.

7. Писемні пам'ятки давньо-, середньо- та новоанглійського періодів.

Теоретична граматика англійської мови

1.Загальна характеристика граматичногоскладу сучасної англійської мови.

2. Лексичні та граматичні аспекти англійського слова. Проблема визначення частин мови у сучасній англістиці.

3. Граматичні властивості та граматичні категорії іменника в сучасній англійській мові.

4. Граматичні властивості та граматичні категорії дієслова в сучасній англійській мові.

5. Сучасні підходи до вивчення речення та тексту: лінгвістика тексту СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ, прагмалінгвістика, дискурсивний аналіз.

Стилістика англійської мови

1. Основні поняття стилістики англійської мови та інтерпретації художнього тексту.

2. Стилістичне значення та його різновиди. Стилістична диференціація словникового складу сучасної англійської мови.

3. Зображувально-виражальні засоби та стилістичні прийоми сучасної англійської мови.

4. Поняття функціонального стилю. Класифікація та диференційні ознаки функціональних стилів сучасної англійської мови.

5. Текст як категорія лінгвостилістики. Основні антропоцентри художнього тексту. Типологія оповідачів.

Німецька мова

Теоретична фонетика німецької мови

1.Предмет і завдання теоретичної фонетики як лінгвістичної дисципліни. Зв'язки теоретичної фонетики з іншими дисциплінами. Фонетика у вивченні іноземних мов.

2. Розвиток фонологічної теорії в XX столітті: Бодуен де Куртене, M. C. Трубецькой. Сучасне поняття фонеми, комбінаторні та позиційні алофони СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ фонем. Система фонем і система фонематичних опозицій сучасної німецької мови.

3. Система німецьких голосних і приголосних та її відмінності від системи голосних і приголосних в українській мові.

4. Інтонація як комплексний феномен. Мелодійні контури, фразовий наголос, паузи мовлення, темп мовлення, тембр голосу, сила звуку, ритм.

5. Фоностилі в сучасній німецькій мові та їх ознаки.

Лексикологія німецької мови

1. Предмет і завдання лексикології, її місце серед інших мовознавчих дисциплін. Основні напрями та методи сучасних лексикологічних досліджень.

2. Слово як основна одиниця словникового складу та предмет вивчення лексикології. Лексичне значення слова та його типи. Зміни значень слів. Шляхи розвитку нових лексичних значень слова.

3. Парадигматичні та синтагматичні відношення СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ в лексико-семантичній системі німецької мови.

4. Фразеологія як наука про стійкі словосполучення. Проблема класифікації фразеологічних одиниць у сучасній лінгвістичній літературі. Фразеологічна полісемія, синонімія та антонімія.

5. Лексикографія як один з розділів лексикології та її завдання. Класифікація словників німецької мови за основними ознаками: історичні та сучасні, повні та неповні, загальні та спеціальні, одномовні, двомовні та багатомовні словники.

Історія німецької мови

1.Предмет і завдання курсу «Історія німецької мови». Періодизація історії німецької мови. Критерії періодизації.

2. Давньоверхньонімецький та середньоверхньонімецький періоди розвитку німецької мови.

3. Ранньоверхньонімецький та нововерхньонімецький періоди розвитку німецької мови.

4. Німецька літературна мова у XVII-XVIII століттях. Нормування німецької граматики та правопису.

5. Розвиток німецької національної літературної СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ мови у XIX і XX століттях. Тенденції розвитку сучасної німецької мови.

Теоретична граматика німецької мови

1.Предмет і завдання теоретичної граматики. Місце теоретичної граматики серед інших лінгвістичних дисциплін. Основні поняття граматичної теорії.

2. Морфологія як розділ граматики. Основні поняття морфології.

3. Проблема визначення частин мови в теорії мовознавства. Граматичні категорії основних частин мови.

4. Синтаксис: його предмет і завдання. Основні концепції та ознаки німецького речення.

5. Категорії німецького речення: комунікативна перспектива, категорія предикативності та категорія позитивності / негативності.

6. Основні поняття теорії тексту. Дефініція тексту, головні ознаки тексту, види текстів, категорії тексту, членування тексту.

Стилістика німецької мови

1. Стилістика як лінгвістична дисципліна. Мета і завдання стилістики. Мікро- і СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ макростилістика.

2. Стилістичне значення та його різновиди. Стилістична диференціація словникового складу сучасної німецької мови.

3. Зображувально-виражальні засоби та стилістичні прийоми сучасної німецької мови.

4. Поняття функціонального стилю. Класифікація та диференційні ознаки функціональних стилів сучасної німецької мови.

5. Текст як категорія лінгвостилістики. Текстуальність, критерії текстуальності.

Іспанська мова

Теоретична фонетика іспанської мови

1. Фонологічна система голосних та приголосних в іспанській мові.

2. Складова та акцентна структура слів в іспанській мові.

3. Інтонаційна система сучасної іспанської мови. Структура інтонаційних одиниць. Функції інтонації.

4. Сучасний стандарт іспанської вимови. Соціолінгвістичні фактори варіативності вимови.

5. Фоностилістика. Інтонаційні стилі мовлення.

Лексикологія іспанської мови

1. Етимологічні джерела іспанської мови.

2. Словотвір. Основні та другорядні типи словотвору.

3. Семантична структура іспанського слова СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ.

4. Лексико-семантична диференціація словникового складу сучасної іспанської мови. Синонімія та антонімія.

5. Проблема визначення фразеологічних одиниць. Класифікації фразеологічних одиниць сучасної іспанської мови.

Історія іспанської мови

1. Історичні основи сучасної іспанської орфографії.

2. Система голосних та приголосних сучасної іспанської мови в історичній перспективі.

3. Іменні категорії в історії розвитку іспанської мови.

4. Основні класи дієслів в історії розвитку іспанської мови.

5. Аналітичні конструкції в сучасній іспанській мові з огляду на історичну перспективу.

Теоретична граматика іспанської мови

1.Предмет та завдання теоретичної граматики. Місце теоретичної граматики серед інших лінгвістичних дисциплін. Основні поняття граматичної теорії.

2. Лексичні та граматичні аспекти іспанського слова. Проблема визначення частин мови в сучасній іспаністиці.

3. Граматичні властивості та СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ граматичні категорії іменника в сучасній іспанській мові.

4. Граматичні властивості та граматичні категорії дієслова в сучасній іспанській мові.

5. Сучасні підходи до вивчення речення та тексту: лінгвістика тексту, прагмалінгвістика, дискурсивний аналіз.

Стилістика іспанської мови

1. Основні поняття стилістики іспанської мови та інтерпретації художнього тексту.

2. Стилістичне значення та його різновиди. Стилістична диференціація словникового складу сучасної іспанської мови.

3. Зображувально-виражальні засоби та стилістичні прийоми сучасної іспанської мови.

4. Поняття функціонального стилю. Класифікація та диференційні ознаки функціональних стилів сучасної іспанської мови.

5. Текст як категорія лінгвостилістики.

Французька мова


documentanpzbph.html
documentanpzizp.html
documentanpzqjx.html
documentanpzxuf.html
documentanqafen.html
Документ СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ПИСЬМОВОГО ЕКЗАМЕНУ