БАОӨЖ сабақтары мен кеңес берулерді өткізу тәртібі

Апта Тақырып Өткізу нысаны Сағат саны
Модуль 1. Металл коррозиясының негізгі теориясы
Модуль 1.Металл коррозиясының негізгі теориясы Тақырып 1. Металдарды қорғау және коррозияны оқыту кезіндегі термодинамикамен кинетиканың орны. Эссе
Тақырып 2. Изобарно- изотермиялық потенциал өзгеру стандартын есептеу. Эссе
Тақырып 3. Металдағы пленканың толық тұрақтылығы Эссе
Тақырып 4. Металдын химиялық коррозия көрсеткіші. Сұрау
Модуль 2 Коррозияның локальді түрлері. Металдардың коррозионды сипаттамасы.
Модуль 2Коррозияның локальді түрлері. Металдардың коррозионды сипаттамасы. Тақырып 1. Газды ортадағы металдардын химиялық коррозияға әсері. Эссе
Тақырып 2. Металл құрлысының химиялық коррозияға әсері. Эссе
Та БАОӨЖ сабақтары мен кеңес берулерді өткізу тәртібіқырып 3. Бейэлектролиттердегі металл коррозиясы. Презентация
Модуль 3 Табиғи және өңдірістік ортадағы металдардың коррозиясы
Модуль 3Табиғи және өңдірістік ортадағы металдардың коррозиясы Тақырып 1. Металл электролиттер шекарасындағы потенциалның жоғарлау себебі. 1-ші рубеж бақылауына дайындық. Эссе
Тақырып 2. Металдын электролит-тердегі химиялық және электрохимиялық еру механизмі.Катодты процестер. Эссе
Тақырып 3. Электродтың поляриза-циясы және оның себебі. Поляризациялық сызықтың теңдеуі. Эссе
Тақырып 4. Оттекті деполяризациядағы катодтың схемалық сызығы. Оттектің деполяризациясы кезіндегі кернеу. Эссе
Тақырып 5. Сутекті деполяризациядағы катодтың схемалық сызығы. Сутектің кернеуі. Презентация
Модуль 4 Беттік қаптау арқылы БАОӨЖ сабақтары мен кеңес берулерді өткізу тәртібі металдарды коррозиядан қорғау. Металды материалдардың тұрақтылығына сынақ түрлері.
Модуль 4Беттік қаптау арқылы металдарды коррозиядан қорғау. Металды материалдардың тұрақтылығына сынақ түрлері. Тақырып 1. рН ертіңдінің және темпе-ратураның металл коррозиясына әсері. Қуысты және нүктелі металл коррозиясы. Эссе
Тақырып 2. Металдардын коррозиясына рН ертіндінің және температураның әсері. Эссе
Тақырып 3. Металдардың қуысты және нүктелі коррозиясы. 2-ші аралық бақылауға дайындық. Эссе
Барлығы


documentanpryrp.html
documentanpsgbx.html
documentanpsnmf.html
documentanpsuwn.html
documentanptcgv.html
Документ БАОӨЖ сабақтары мен кеңес берулерді өткізу тәртібі